http://www.babysbeeonline.pt/product/britax-roemmer-cadeira-auto-gr-1-2-multitech-iii http://www.babysbeeonline.pt/product/britax-roemmer-cadeira-auto-gr-1-2-multitech-iii

Britax Römmer Cadeira Auto Gr 1+2 Multitech III

Possibilidade de Rear-Facing até aos 25 Kg

399,00 €
http://www.babysbeeonline.pt/product/britax-roemmer-cadeira-auto-gr-1-2-max-way http://www.babysbeeonline.pt/product/britax-roemmer-cadeira-auto-gr-1-2-max-way

Britax Römmer Cadeira Auto Gr 1/2 Max Way

Contra marcha dos 9 aos 25Kg

346,00 €
http://www.babysbeeonline.pt/product/britax-roemmer-cadeira-auto-gr-1-2-max-way-plus http://www.babysbeeonline.pt/product/britax-roemmer-cadeira-auto-gr-1-2-max-way-plus

Britax Römmer Cadeira Auto Gr 1/2 MAX WAY PLUS

Contra marcha dos 9Kg até aos 25Kg

369,00 €